Loading ... Xin vui lòng chờ ...

THÊM BẢO HÀNH PANASONIC THOẢI MÁI SỬ DỤNG

Ngày đăng 1st Oct 2019 @ 4:01 PM

THÊM BẢO HÀNH PANASONIC 

THOẢI MÁI SỬ DỤNG 


1920x1080baohanh1nam.png

 

Thời gian : Từ ngày 1/10 đến ngày 31/3/2020


Nội dung chương trình : 


- Mở rộng bảo hành thêm 1 năm với các sản phẩm của #Panasonic : Tủ lạnh, máy giặt, điều hòa trong thời gian kích hoạt sản phẩm từ ngày 1/10/2019 đến 31/3/2020


- Sau khi sản phẩm được kích hoạt bảo hành, hệ thống siêu thị điện máy CPN sẽ tổng hợp và tiến hành kích hoạt thêm 1 năm. Tin nhắn gia hạn sẽ được gửi về số điện thoại của khách hàng.


- Mua ngay các sản phẩm của Panasonic để nhận thêm nhiều ưu đãi


Thông tin các sản phẩm được bày bán tại CPN


Các model áp dụng : 


 

 

STT


 

TỦ LẠNH


 

MÁY GIẶT 


 

ĐIỀU HÒA 


1 NR-BL267PKV1 NA-F90V5LMX CU/CS-VU9UKH-8
2 NR-BL389PKVN NA-F90V5LRV CU/CS-VU12UKH-8
3 NR-BL389PSVN NA-F100A4HRV CU/CS-VU18UKH-8
4 NR-BL359PKVN NA-F100A4GRV CU/CS-U9VKH-8
5 NR-BL359PSVN NA-F100X5LRV CU/CS-U12VKH-8
6 NR-BL300PKVN NA-F100V5LRV CU/CS-U18VKH-8
7 NR-BL300GKVN NA-FS95X7LRV CU/CS-U24VKH-8
8 NR-BL340PSVN NA-FS95V7LMX CU/CS-U9TKH-8
9 NR-BL340PKVN NA-FS95V7LRV CU/CS-U12TKH-8
10 NR-BL340GKVN NA-FS10X7LRV CU/CS-U18TKH-8
11 NR-BL340GAVN NA-FS10V7LRV CU/CS-U24TKH-8
12 NR-BL351GKVN NA-128VG6WV2 CU/CS-XU9UKH-8
13 NR-BL351GAVN NA-128VX6LV2 CU/CS-XU12UKH-8
14 NR-BL381GKVN NA-129VG6WV2 CU/CS-XU18UKH-8
15 NR-BL381GAVN NA-129VX6LV2 CU/CS-XU24UKH-8
16 NR-BV280GKVN NA-120VG6WV2 CU/CS-PU9VKH-8
17 NR-BV320GKVN NA-120VX6LV2 CU/CS-PU12VKH-8
18 NR-BV360QSVN NA-S106G1WV2 CU/CS-PU18VKH-8
19 NR-BC360QKVN NA-S106X1LV2 CU/CS-PU24VKH-8
20 NR-BV360GAVN NA-F115A5WRV CU/CS-PU9TKH-8
21 NR-BV360GKVN NA-F135V5SRV CU/CS-PU12TKH-8
22 NR-BV289QKV2 NA-FS16V5SRV CU/CS-PU18TKH-8
23 NR-BV329XSV2 NA-FS11X7LRV CU/CS-PU24TKH-8
24 NR-BV329QKV2 NA-FS11V7LRV CU/CS-N18VKH-8
25 NR-BV288GKV2 NA-FS12X7LRV CU/CS-N24VKH-8
26 NR-BV369QSV2 NA-FS13X7LRV CU/CS-Z9VKH-8
27 NR-BC369QKV2 NA-FS13V7SRV CU/CS-Z12VKH-8
28 NR-BV328GKV2 NA-FS14V7SRV CU/CS-Z18VKH-8
29 NR-BV368GKV2 NA-FS16V7SRV CU/CS-Z24VKH-8
30 NR-BV328GMV2   CU/CS-Z9TKH-8
31 NR-BV328GMVK   CU/CS-Z12TKH-8
32 NR-BX418VSVN   CU/CS-Z18TKH-8
33 NR-BX418XSVN   CU/CS-Z24TKH-8
34 NR-BX418GKVN   CU/CS-YZ9UKH-8
35 NR-BX468VSVN   CU/CS-YZ12UKH-8
36 NR-BX468XSVN   CU/CS-YZ18UKH-8
37 NR-BX468GKVN    
38 NR-BD418GKVN    
39 NR-BD468VSVN    
40 NR-BD468GKVN    
41 NR-CY558GSV2    
42 NR-CY558GKV2    
43 NR-CY558GXV2    
44 NR-BZ600PKVN    
45 NR-DZ600GKVN    
46 NR-DZ600GXVN    
47 NR-DZ600MBVN    
48 NR-F503GT-T2    
49 NR-F503GT-X2    
50 NR-F603GT-N2    
51 NR-F603GT-X2    
52 NR-F654GT-X2    
NR-BL267PKV1
NR-BL389PKVN
NR-BL389PSVN
NR-BL359PKVN
NR-BL359PSVN
NR-BL300PKVN
NR-BL300GKVN
NR-BL340PSVN
NR-BL340PKVN
NR-BL340GKVN
NR-BL340GAVN
NR-BL351GKVN
NR-BL351GAVN
NR-BL381GKVN
NR-BL381GAVN
NR-BV280GKVN
NR-BV320GKVN
NR-BV360QSVN
NR-BC360QKVN
NR-BV360GAVN
NR-BV360GKVN
NR-BV289QKV2
NR-BV329XSV2
NR-BV329QKV2
NR-BV288GKV2
NR-BV369QSV2
NR-BC369QKV2
NR-BV328GKV2
NR-BV368GKV2
NR-BV328GMV2
NR-BV328GMVK
NR-BX418VSVN
NR-BX418XSVN
NR-BX418GKVN
NR-BX468VSVN
NR-BX468XSVN
NR-BX468GKVN
NR-BD418GKVN
NR-BD468VSVN
NR-BD468GKVN
NR-CY558GSV2
NR-CY558GKV2
NR-CY558GXV2
NR-BZ600PKVN
NR-DZ600GKVN
NR-DZ600GXVN
NR-DZ600MBVN
NR-F503GT-T2
NR-F503GT-X2
NR-F603GT-N2
NR-F603GT-X2
NR-F654GT-X2
NA-F90V5LMX
NA-F90V5LRV
NA-F100A4HRV
NA-F100A4GRV
NA-F100X5LRV
NA-F100V5LRV
NA-FS95X7LRV
NA-FS95V7LMX
NA-FS95V7LRV
NA-FS10X7LRV
NA-FS10V7LRV
NA-128VG6WV2
NA-128VX6LV2
NA-129VG6WV2
NA-129VX6LV2
NA-120VG6WV2
NA-120VX6LV2
NA-S106G1WV2
NA-S106X1LV2