Tủ lạnh LG

Bộ lọc

5 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần
  1. GR-D22MB
  2. GV-D262BL
  3. GV-D262PS
  4. GN-D312BL
  5. GN-L422GB

5 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần